CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR DE ÎNREGISTRARE ŞI MENŢINERE A DOMENIILOR WEB

I. DISPOZIŢII GENERALE        

1.1. Noţiuni: FURNIZOR – Compania AMPLICA;

      BENEFICIAR . persoană juridică sau fizică care solicită  servicii de înregistrare şi menţinere nume de domenii.

Prezentul .Contract de prestare a serviciilor de înregistrare şi menţinere a domeniilor, în continuare “Contract” a fost elaborat în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, Statutul Companiei AMPLICA şi Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior.  

1.2. Prezentul Contract este încheiat la solicitarea BENEFICIARULUI şi reglementează condiţiile şi procedura prestării serviciilor de înregistrare şi menţinere a domeniilor în zona indicată pe site-ul amplica.md,  de către FURNIZOR şi relaţiile, dintre FURNIZOR şi BENEFICIAR, aferente prestării acestor servicii.

1.3. În vederea încheierii Contractului cu FURNIZORUL, solicitantul va prezenta la cererea FURNIZORULUI următoarele documente:

      a) pentru persoane fizice:

        (I) buletin de identitate

        (II) în cazul în care persoana fizică încheie prezentul Contract  prin intermediul unui reprezentant . procură emisă pe numele reprezentantului şi buletinul de identitate a reprezentantului.

      b) pentru persoane juridice:

        (I) certificat de înregistrare;

        (II) certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (în caz că există);

        (III) act de identitate al reprezentantului întreprinderii, instituţiei, organizaţiei.

1.4. Contractul între FURNIZOR şi BENEFICIAR se încheie în 2 exemplare, un exemplar pentru FURNIZOR şi unul pentru BENEFICIAR.

1.5. Contractul se încheie pe pe un termen de cel puţin un an de zile. Daca la expirarea datei de valabilitate a prezentului contract nici una din parti nu a anuntat despre rezilierea pezentului Contract acesta automat se prelungeste pe un an de zile. Aceasta actiune este valabila un numar nelimitat de ori.

1.6. Contractul poate fi reziliat de către BENEFICIAR în baza unei cereri scrise, prezentată FURNIZORULUI.

1.7. Contractul poate fi reziliat de către FURNIZOR în cazul nerespectării de către BENEFICIAR a clauzelor prezentului Contract şi a altor acte normative prevăzute de legislaţia in vigoare.

1.8. Contractul se consideră reziliat cu acordul mutual al părţilor dacă BENEFICIARUL nu a efectuat plata pentru menţinerea domenului în termenul stabilit.

1.9. În caz de modificare a tarifelor pentru servicii, se aplică stipulaţiile p.p. 3.4 si 3.5 ale prezentelor Condiţii.              

  II. CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA PRESTĂRII SERVICIILOR

2.1. BENEFICIARUL înregistrează domenul dorit pe site-ul FURNIZORULUI în conformitate cu instrucţiunile acestuia, după care are dreptul să solicite perfectarea unui contract.

 2.2. BENEFICIARUL este responsabil de veridicitatea informaţiilor despre domen înscrise în baza de date WHOIS.

 2.3. BENEFICIARUL este obligat să verifice că numele de domeniu nu interferă sau nu încalcă drepturile unei terţe părţi şi nu este înregistrat pentru scopuri contrare legii.

 2.4. FURNIZORUL nu verifică dacă numele de domeniu pe care  BENEFICIARUL îl selectează, sau îl utilizează, încalcă drepturile legale ale altor părţi. BENEFICIARUL este obligat să investigheze dacă numele selectat sau utilizarea lui încalcă drepturile legale ale altor părţi. BENEFICIARUL trebuie să fie conştient că FURNIZORULUI i se poate cere de către o instanţa judecătorească să anuleze, modifice sau să transfere numele de domeniu.

 2.5. În cazul spargerii parolei şi/sau modificării datelor în baza de date WHOIS, singurul responsabil este considerat BENEFICIARUL.

 2.6. Utilizarea domenului înregistrat este reglamentat de Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior.                   

 2.7. Sunt strict interzise orice acţiuni îndreptate împotriva Sistemului de gestiune a Furnizorului, incluzând, dar nelimitându-se la încercarea de a sparge parolele altor utilizatori, folosirea altor conturi decât cele proprii, acces la shell-uri, modificarea paginilor Web, acţiuni de Spam sau Phishing.                           

 2.8. Ţinând cont de natura reţelei Internet, pot exista şi situaţii în care să intervină erori şi pierderi de date, sau Sistemul de gestiune să nu fie disponibil pentru o perioadă de timp, datorită unor cauze independente de FURNIZOR. În astfel de cazuri responsabilitatea FURNIZORULUI nu este angajată.                      

 2.9.FURNIZORUL efectuează lucrările de activare a numelui de domen după achitarea de către BENEFICIAR, în termenul stabilit, a sumei calculate.            

III. COSTUL LUCRĂRILOR

3.1. Achitarea se efectuează anual în MDL conform cursului valutar  al BNM la data facturării. BENEFICIARII scutiţi prin lege de TVA confirmă aceasta documentar.                          

 3.2. La expirarea termenului, BENEFICIARUL achită costul pentru încă o perioadă de cel puţin 1 an nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la prezentarea de către FURNIZOR prin poşta electronică sau fax a contului de plată.

 3.3. FURNIZORUL îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile pentru unele servicii şi se obligă să anunţe cu cel puţin 1 lună înainte de modificare pe site-ul www.amplica.md.                     

 3.4. Noile tarife intră în vigoare pentru perioadele ulterioare de menţinere a domeniilor.

 3.5. În cazul rezilierii Contractului de abonament din iniţiativa FURNIZORULUI datoria BENEFICIARULUI faţă de FURNIZOR va fi pretinsă conform procedurii stabilite de Legislaţia în vigoare.                             

 3.6. În cazul rezilierii Contractului de prestare servicii cu acordul comun al FURNIZORULUI şi BENEFICIARULUI, BENEFICIARUL va achita datoriile sale faţă de FURNIZOR (în caz că acestea vor exista).

3.7. La rezilierea Contractului din iniţiativa BENEFICIARULUI, suma achitată nu se restituie.                               

  IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

4.1. FURNIZORUL are dreptul:

      a) de a-i cere BENEFICIARULUI prezentarea documentelor prevăzute de prezentul Contract de prestare a serviciilor, precum şi alte documente şi informaţii ce identifică BENEFICIARUL conform legislaţiei în vigoare;                            

      b) de a stabili şi modifica de sine stătător tarifele pentru serviciile prestate,                             

      c) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni speciale pentru serviciile oferite;                              

      d) de a suspenda complet sau parţial prestarea serviciilor BENEFICIARULUI în cazurile stipulate în prezentul Contract de prestare a serviciilor.

      e) de a rezilia în mod unilateral Contractul în cazurile prevăzute de Legislaţia în vigoare şi în prezentele condiţii de prestare a serviciilor.                             

      f) de a suspenda numele de domeniu în cazul expirării termenului de achitare a serviciilor             

      g) de a lichida numele de domen, după 7 (șapte) zile de la data de expirare a termenului de valabilitate                                    

 4.2. FURNIZORUL este obligat:                                             

      a) să asigure prestarea serviciilor în conformitate cu prezentul Contract de prestare a serviciilor;                                           

      b) să asigure accesul Beneficiarilor la servicii în termen cel mai scurt posibil din momentul încheierii Contractului şi achitării taxei pentru servicii.                                           

      c) să prezinte BENEFICIARULUI informaţiile solicitate referitor la serviciile respective;                                            

      d) să avertizeze cu 30, 20, 7, 3 zile prin emailul indicat in Admin Contact şi Billing Contact despre data expirarării numelui de domeniu.                                              

      e) să anunţe BENEFICIARUL în caz de modificare a condiţiilor şi procedurii de prestare a serviciilor.                                              

      f) să asigure confidenţialitatea informaţiei obţinute în procesul încheierii contractului şi prestării serviciilor.                                                    

 4.3. FURNIZORUL nu este responsabil:                                                    

      a) de neexecutarea sau executarea neadecvată a obligaţiilor sale, dacă aceasta constituie rezultatul survenirii evenimentului sau circumstanţei Forță Majoră.                                                     

   V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

5.1. BENEFICIARUL are dreptul:

      a) să obţină de la FURNIZOR informaţii referitoare la serviciile prestate;                                                       

      b) să transmită drepturile de folosire a domeniului unei terţe persoane în baza cererii scrise

         prezentate FURNIZORULUI;

      c) să obţină gratis informaţii referitoare la modificarea condiţiilor şi procedurii de prestare a serviciilor, inclusiv a celor cu privire la modificarea tarifelor pentru servicii;                                                           

      d) să rezilieze Contractul de prestare servicii prin depunerea unei cereri în formă scrisă după achitarea datoriilor.

5.2. BENEFICIARUL este obligat:                                                     

      a) să respecte condiţiile .Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior;                                                         

      b) să prezinte FURNIZORULUI documentele stipulate în prezentul Contract de prestare a serviciilor şi alte documente şi informaţii, solicitate de către FURNIZOR conform legislaţiei în vigoare;                                                           

      c) să menţină în stare actuală datele persoanelor de contact în Sistema Billing. În cazul în care modificările nu au fost efectuate la timp, Beneficiarul poartă răspundere unilaterală pentru consecinţele care rezultă din aceasta, inclusiv şi pierderea numelui de domeniu din motivul lipsei şi sau informaţie incorecte despre BENEFICIAR.                                                            

  VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

6.1. Orice litigiu care poate apărea între FURNIZOR şi BENEFICIAR urmează a fi soluţionat pe cale amiabilă                                                                   

 6.3. Pe perioada litigiului funcţionalitatea numelui de domeniu se suspendează până la decizia finală a instanţei de judecată                                                                    

 6.4. FURNIZORUL nu participă la soluţionarea litigiilor între Beneficiari sau între un Beneficiar şi o terţă parte.