[:ro]

REGULAMENTUL PRIVIND TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE WEB HOSTING

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament cu privire la Termeni şi Condiţiile de prestare a serviciilor de găzduire web a fost elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi Statutul Companiei AMPLICA.

1.2. Prezentele Condiţii de prestare a serviciilor reglementează condiţiile şi procedura prestării serviciilor de găzduire web de către Furnizor şi relaţiile dintre Furnizor şi Abonat aferente prestării serviciilor.

1.3. Furnizorul va asigura acces la serviciile de găzduire web numai după încheierea în formă scrisă a Contractului de abonament între Furnizor şi Abonat.

1.4. Contractul între Furnizor şi Abonat se încheie cel puţin în 2 exemplare, un exemplar la Furnizor şi unul la Abonat

1.5. Termenul Contractului se consideră încheiat pe un termen nelimitat.

1.6. Setul serviciilor ce urmează a fi prestate se stabileşte de către Furnizor şi se indică în Contractul de Abonament.

1.7. Abonatul este în drept să-şi schimbe Pachetul ales la momentul încheierii Contractului.

1.8. In caz de modificare a tarifelor pentru servicii, Furnizorul va anunţa prin e-mail Abonatul despre modificările respective. Noile tarife pentru servicii vor intra în vigoare la expirarea termenului de 15 zile de la data notificării despre modificările sus-menționate.

1.9. Contractul între Furnizor şi Abonat poate fi reziliat cu acordul mutual al părţilor sau unilateral în cazurile şi în conformitate cu Condiţiile stipulate în prezentele termeni şi Condiții.

ll. TERMENI Şl CONDIŢII DE GĂZDUIRE

Prezenta convenţie privind “Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului de găzduire a paginii web”, stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate utiliza în orice mod serviciul de găzduire web sau înregistrare domenii, şi are valoarea unei convenţii încheiate intre S.C. AMPLICA. (denumit in continuare “furnizor”), în calitatea sa de furnizor al serviciului, şi orice persoana care utilizează efectiv serviciile (denumit in continuare “utilizator, abonat sau client”). Neacceptarea acestei convenţii ori a oricărei prevederi din aceasta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată utilizarea în orice mod a serviciului, iar utilizarea în orice mod a serviciului constituie o acceptare în întregime a convenţiei şi a oricărei prevederi din aceasta, inclusiv a oricăror modificări ulterioare care vor putea fi efectuate fără restricții de către furnizor, fără a fi necesară nici o altă formalitate.

2.1. Politica de conținut

Este interzisă publicarea pe serverele furnizorului de conţinuturi sau trimiteri (links) către astfel de conţinuturi care: (I) încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane ori alte drepturi; (II) au conţinut obscen sau pornografic sau de natura violentă; (III) au conţinut defăimător sau calomnios; (IV) au conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu; (V) conţin viruşi, cai troieni sau altele similare; (VI) conţin software piratat sau se adresează celor care piratează software ori practică orice activizati similare. Este de asemenea interzisă utilizarea serverelor noastre exclusiv ca suport de stocare (ex. filme, mp3, poze, etc.). Furnizorul este singurul arbitru care apreciază continutul site-ului.

Conturile Unlimited One poate conține pînă la 150000 inode, iar la conturile Unlimited Full pînă la 300000 inode.

2.2. Scripturi interzise

– Scripturi pentru proxy, anonimizator

– Scripturi pentru IRC

– Scripturi de top siteuri Scripturi de jocuri online

– Mail bomber, mass mail sau orice script de trimis emailuri nesecurizat

– Torrent tracker

– Chat room-uri care consuma excesiv resurse

– PhpShell şi scripturi similare pentru executarea de comenzi.

– Programe care rulează în continuu în background.

– Cronuri setate la intervale mai mici de 30 minute.

– Denumiri de fişiere altele decât caractere alphanumerice a-z 0-9 _ -.

Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor sau clienţilor este strict interzisă. Orice activitate care afectează buna funcţionare a serverului de shared hosting (exemplele includ, dar nu se limitează la: CPU load peste limite normale, mass mailing, query-uri SQL foarte frecvente şi/sau de durata ) va fi considerată abuz şi va fi apreciată ca o încercare de prejudiciere a celorlalţi clienţi colocati. Scripturile CGI pot fi utilizate de către clienţii noştri fiind o parte inclusă in serviciile oferite, dar orice script CGI realizat special pentru a afecta în mod negativ performanța serverului sau integritatea reţelei poate fi oprit fără preaviz.

2.3. E-mail

Fiecare cont de găzduire este limitat, astfel încât sa nu permită trimiterea a mai mult de 500 de email-uri într-un interval de 60 de minute. Această politică (restricție) este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de găzduire web. Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea masivă a resurselor unui server, aceasta având un impact negativ asupra calității serviciilor recepţionate de clienţi. Prima încălcare a acestei politici are ca rezultat suspendarea imediată a contului de găzduire.

2.4. Responsabilitatea clientului

Clientul este responsabil pentru actualizarea informaţiilor de contact din panoul de control, atunci când este necesar. Noi nu putem fi traşi la răspundere pentru confuzii intervenite in comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către client a actualizărilor necesare. Clientul este responsabil pentru menţinerea în condiţii de securitate a numelui de utilizator, parolelor şi a altor informaţii sensibile.

2.5. Răspundere limitată

Nu putem fi consideraţi responsabili pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a serverelor noastre, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Aceasta prevedere include şi daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze şi să ne considere nevinovaţi în legătura cu orice pretenţii, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terţilor, rezultate ca și consecinţă a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru. Utilizatorul declară că înţelege şi acceptă că în orice situaţii în care utilizatorul va solicita daune de orice fel furnizorului, suma totală a daunelor solicitate de utilizator pentru orice motiv şi care ar putea fi achitate de furnizor nu va putea depăşi în nici un mod şi în nici un caz suma totală a tarifelor (taxelor) achitate de către utilizator furnizorului.

2.6. Backup

Backup-urile sunt făcute de către furnizor săptămînal atât la fişiere cât şi la baza de date din panoul de control. Fiecare client are acces la ultimele 4 backup-uri. Sfătuim toţi clienţii să downloadeze propriile backup-uri de pe server. Furnizorul nu este responsabil în nici un mod pentru pierderea informaţiilor găzduite ca urmare a acţiunilor utilizatorilor sau datorită erorilor existente în aplicaţiile care nu sunt asociate cu serviciul.

Pentru pachetul Unlimited One backup-ul se face la conturile pînă la 10 GB, iar la Unlimited Full pînă la 50 GB.

2.7. Garanţia uptime

Serviciul oferit de S.C. AMPLICA garantează un uptime mediu al serverelor de 99.5 % . Sunt excepţii următoarele:

– Situaţii de forţă majoră în care noi nu putem avea nici o influență cum ar fi: calamităţi naturale, indisponibilitatea / întreruperea comunicaţiilor, foc, viruşi, hackeri, nefuncționarea corectă a unui software oferit de altă sursă ( scripturi gratuite, software de comerţ electronic sau procesator de plăţi online), flood, cutremure, embargouri, acţiuni ale autorităţilor legale.

– lucrări de întreţinere anunțate sau în situaţii critice, upgrade-uri ale serverelor.

-domain name system (DNS), probleme care nu pot fi controlate de S.C. AMPLICA

-probleme de acces ale clientului cu FTP, POP, IMAP sau SMTP.

2.8. Instalări de servicii suplimentare.

În cazul în care scriptul care doriţi să îl folosiţi necesită activarea altor programe software pe server S.C. AMPLICA nu este obligată să instaleze acele programe, decât în cazul în care consideră că activarea acestora nu ar influenţa negativ stabilitatea sau securitatea serverului. În acesta întră şi modificarea unor parametri ale programelor folosite pe servere. Clientul poate verifica în permanenţă resursele alocate în panoul de control.

2.9. Termene de plată și facturare

Clientul este de acord sa achite contravaloarea serviciilor noastre în avans faţă de perioada de timp în care acestea sunt furnizate. Toate avertizările de expirare a serviciilor vor fi trimise prin email.

2.10. Suspendarea contului pentru neplata serviciilor

Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului în termen de 7 zile de la data expirării contului, vor fi suspendate până la confirmarea efectuării plății. Reactivarea conturilor se va putea face numai după confirmarea efectuării plaţii. Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului în termen de 15 zile de la data expirării contului vor fi lichidate de pe server şi nu vor mai fi subiect de recuperare a informaţiei.

2.11. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a face adăugări, anulări sau modificări în Termeni şi Condiţii, pachetele de găzduire, prețuri şi site oricând, informarea făcându-se prin intermediul site-ului.

III. COSTUL SERVICIILOR

3.1. În scopul prestării serviciilor de găzduire web între Furnizor şi Abonat urmează a fi încheiat Contractul de Abonament. În conformitate cu Contractul de Abonament Furnizorul va activa contul de găzduire web a Abonatului şi va asigura acces la servicii numai după achitarea abonamentului pentru cel puţin 1 an sau conform alei conveniri ale părților.

3.2. Pentru a avea acces la servicii Abonatul va achita la timp taxa în conformitate cu Contractul încheiat. Valoarea taxei va fi stabilită de către Furnizor în conformitate cu planul tarifar precum şi de Condiţiile pachetului ales de către Abonat.

3.3. Taxele vor fi achitate în avans la începutul fiecărei perioade de prestare a serviciilor de web hosting.

3.4. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica prețurile pentru unele servicii si se obligă să anunţe prin email pe Abonat cu cel puţin 15 zile înainte de modificare.

3.5. În cazul rezilierii Contractului de abonament din inițiativa Furnizorului datoria Abonatului față de Furnizor va fi pretinsă conform procedurii stabilite de legislaţia în vigoare.

3.6. In cazul rezilierii Contractului de abonament cu acordul comun al Furnizorului şi Abonatului. Abonatul va achita datoriile sale față de Furnizor (dacă acestea vor exista).

IV. DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

4.1. Furnizorul are următoarele drepturi:

a) de ai cere Abonatului prezentarea documentelor şi informaţiilor la discreţia Furnizorului necesare pentru întocmirea contractului;

b) de a stabili şi modifica de sine stătător tarifele pentru serviciile prestate, să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni speciale pentru fiecare tip al serviciului de bază şi a serviciilor suplimentare;

c) de a suspenda complet sau parţial prestarea serviciilor Abonatului în cazurile stipulate în prezentele Condiţii de prestare a serviciilor.

d) de a rezilia în mod unilateral Contractul în cazurile prevăzute de legislaţii în vigoare şi în prezentele Condiţii de prestare a serviciilor.

e) de a lichida contul de găzduire web în cazul neachitării timp de 15 zile a serviciilor de către abonat.

4.2. Furnizorul este obligat:

a) să asigure prestarea serviciilor în conformitate cu Licenţa şi prezentele Condiţii de prestare a serviciilor;

b) să asigure accesul Abonaţilor la servicii în termen cel mai scurt posibil din momentul încheierii Contractului şi achitării taxei indicate în Contract, dar care nu va depăşi 7 zile lucrătoare;

c) sa asigure deservirea corespunzătoare a Abonatului;

d) să prezinte Abonatului informaţiile solicitate referitor la serviciile respective;

e) să anunţe Abonaţii în caz de modificare a Condiţiilor şi procedurii de prestare a serviciilor.

f) să asigure confidenţialitatea informaţiei obtinute în procesul încheierii contractului şi prestării serviciilor.

4.3. Furnizorul nu este responsabil:

a) de neexecutarea sau executarea neadecvată a obligaţiilor sale, dacă aceasta constituie rezultat al survenirii evenimentului sau circumstanţei Forței Majore.

b) de conținutul (informația) publicat pe site-ul clientului.

V. DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE ABONATULUI

5.1. Abonatul are dreptul:

a) să folosească serviciile de găzduire web în conformitate cu Condiţiile de prestare a serviciilor;

b) să obţină de la Furnizor informaţii referitoare la servicii;

c) să obţină gratis informaţii referitor la modificarea Condiţiilor şi procedurii de prestare a serviciilor, inclusiv modificarea tarifelor pentru servicii;

d) să schimbe Pachetul şi/sau serviciile suplimentare conform prevederilor prezentelor Condiţii;

e)să rezilieze Contractul de Abonament prin depunerea unei cereri în forma scrisă după achitarea datoriilor.

5.2. Abonatul este obligat:

а) să prezinte Furnizorului documentele și informaţiile necesare pentru întocmirea Contractului la discreția Furnizorului;

b) să utilizeze serviciile în conformitate cu Contractul, prezentele Condiţii de prestare a serviciilor şi legislaţia în vigoare;

c) să respecte toate condițiile stipulate în Condiţii de prestare a serviciilor;

d) să informeze Furnizorul despre refuzul de a utiliza serviciile care sunt oferite de către Furnizor suplimentar, în caz contrar se consideră că serviciul este acceptat de Abonat;

e) să îndeplinească alte obligaţii în conformitate cu prevederile aplicabile ale legislaţiei în vigoare şi procedurile stabilite de către Furnizor.

f) să nu difuzeze informaţie ce atentează la onoarea şi prestigiul Furnizorului şi al altor utilizatori ai reţelei.

g) să păstreze o copie a conţinutului site-ului.

h) să actualizeze continutul site-ului în cazul în care furnizorul actualizează programele care rulează pe serverul de găzduire web.

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

6.1. Orice litigiu care poate apărea între Furnizor şi Abonat urmează a fi soluţionat pe cale amiabilă;

6.2. În cazul rezilierii Contractului de prestare servicii din inițiativa BENEFICIARULUI, fără motive legate de neexecutarea de către FURNIZOR a obligaţiilor Contractuale, banii se returnează în suma deplină timp de 30 zile din ziua încheierii Contractului.

6.3. Dacă litijgiul nu poate fi soluţionat prin metoda negocierilor în termen de 30 zile sau într-o altă perioada de timp rezonabilă, asemenea litigiu urmează a fi soluţionat în instanţa de judecată competenta la locul sediului Furnizorul în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

[:ru] 

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ ВЕБ-ХОСТИНГА   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оказания и использования услуг веб-хостинга разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова и Уставом Компании AMPLICA.

1.2. Настоящие Условия предоставления услуг регламентируют условия и процедуру предоставления услуг веб-хостинга Поставщиком, и отношения между Поставщиком и Абонентом в связи с предоставлением услуг.

1.3. Поставщик обеспечивает доступ к услугам веб-хостинга только после заключения Абонентского договора между Поставщиком и Абонентом в письменной форме.

1.4. Договор между Поставщиком и Абонентом заключается не менее чем в двух экземплярах, один экземпляр для Поставщика и один для Абонента.

1.5. Договор считается заключенным на неограниченный срок.

1.6. Пакет услуг, подлежащих предоставлению, устанавливается Поставщиком и указывается в Абонентском договоре.

1.7. Абонент вправе изменить выбранный на момент заключения Договора Пакет.

1.8. В случае изменения расценок на услуги, Поставщик уведомит Абонента по электронной почте о соответствующих изменениях. Новые расценки на услуги вступают в силу по истечении 15 дней с даты уведомления о вышеуказанных изменениях.

1.9. Договор между Поставщиком и Абонентом может быть расторгнут только по обоюдному соглашению сторон или в одностороннем порядке, в случаях и в соответствии с Условиями, предусмотренными настоящими Правилами и условиями.

II. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ВЕБ-ХОСТИНГА   

Настоящее соглашение о «Правилах и условиях использования услуги веб-хостинга» предусматривает условия использования любым лицом, любым способом, услуг веб-хостинга или регистрации доменов, и имеет силу соглашения, заключенного между S.C. AMPLICA. (в дальнейшем именуемое «поставщик»), в качестве поставщика услуг, и любым лицом, фактически пользующимся услугами (в дальнейшем именуемым «пользователь, абонент или клиент»). Непринятие данного соглашения или любого его положения приводит к обязанности соответствующего лица немедленно прекратить использование услуг любым способом, а использование услуг любым способом является полным принятием соглашения и любого его положения, в том числе последующих изменений, которые могут быть внесены поставщиком без ограничений, без необходимости какой-либо другой формальности.

2.1. Политика в отношении контента

Запрещается публикация на серверах поставщика контента или ссылок к контентам: (I) нарушающим или наносящим ущерб каким-либо образом правам интеллектуальной собственности других лиц или другим правам; (II) нецензурного, порнографического или насильственного характера; (III) клеветнического характера; (IV) расистского или дискриминационного характера; (V) содержащим вирусы, троянские кони или другие подобные вирусы; (VI) содержащим пиратское программное обеспечение или адресованным лицам, создающим пиратское программное обеспечение или практикующим другую подобную деятельность. Также запрещается использование наших серверов исключительно в качестве системы хранения (например, фильмов, mp3, фотографий и т.д.). Поставщик является единственным арбитром, оценивающим содержание сайта.

Аккаунты Unlimited One может содержать до 150000 inode, а на счетах Unlimited Full до 300000 inode.

2.2. Запрещенные скрипты

– Прокси-скрипты (анонимайзеры)

– Скрипты к IRC

– Скрипты топ-сайтов, скрипты он-лайн игр

– Mail bomber, массовую рассылку писем или любой незащищенный скрипт для отправки электронных писем

– Торрент-трекеры

– Комнаты чата, излишне потребляющие ресурсы

– PhpShell и подобные скрипты для выполнения задач.

– Программы, постоянно работающие на заднем плане.

– Кроны, настроенные на интервалы менее 30 минут.

– Наименования файлов, кроме альфанумерических знаков a-z 0-9 _ -.

Любая попытка нанести ущерб серверам или клиентам строго запрещена. Любая деятельность, влияющая на правильное функционирование сервера виртуального хостинга (примеры включают, но не ограничиваются следующими:  нагрузка сверх нормы на CPU, массовая рассылка писем, очень частые и/или длительные SQL запросы) считается злоупотреблением и расценивается как нанесение ущерба другим размещенным клиентам. Скрипты CGI могут использоваться нашим клиентам, и являются частью предоставляемых услуг, но любой скрипт CGI, специально выполненный для оказания отрицательного влияния на функциональность сервера или на целостность сети может быть остановлен без предварительного уведомления.

2.3. Электронная почта

Каждый аккаунт хостинга является ограниченным, таким образом, чтобы не позволять  отправку более 500 электронных писем в течение 60 минут. Данная политика (ограничение) является необходимым условием для обеспечения качества услуги веб-хостинга. Массивная рассылка электронных писем приводит к массивному потреблению ресурсов сервера, что отрицательно влияет на качество услуг, полученных клиентами. Первое нарушение данной политики приводит к незамедлительному приостановлению аккаунта хостинга.

2.4. Ответственность клиента

Клиент несет ответственность за обновление контактной информации на панели управления, когда это необходимо. Мы не несем ответственности за недоразумения, возникающие в результате невыполнения клиентом необходимых обновлений. Клиент несет ответственность за хранение в безопасных условиях имени пользователя, паролей и другой чувствительной информации.

2.5. Ограниченная ответственность

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный в случае временной недоступности наших серверов, независимо от причины такой недоступности. Данное положение включает также ущерб, возникший в результате повреждения или потери данных. Клиент согласен освободить нас от любых претензий и считать нас невиновными в связи с любыми претензиями, ущербом, в том числе, но не ограничиваясь ущербом, причиненным третьим лицам в результате использования услуг, причинивших ущерб нашему клиенту. Пользователь заявляет, что понимает и принимает то, что в любой ситуации, когда пользователь потребует от поставщика возмещения ущерба любого вида, по любой причине, ущерб, который может быть возмещен поставщиком ни в коем случае не может превышать каким-либо образом общую сумму тарифов (расценок) оплаченных пользователем поставщику.

2.6. Резервное копирование

Резервное копирование осуществляется поставщиком еженедельно, как в отношении файлов, так и в отношении базы данных на панели управления. Каждый клиент имеет доступ к последним четырем резервным копированиям. Рекомендуем всем клиентам скачать собственное резервное копирование с сервера. Поставщик не несет никакой ответственности за потерю размещенной информации в результате действий пользователей или по причине ошибок, существующих в приложениях, не связанных с услугой.

2.7. Гарантия среднего полезного времени работы

Услуга, предоставленная S.C. AMPLICA, гарантирует среднее полезное время работы серверов в 99.5 %. Исключение составляют следующие ситуации:

– Форс-мажорные ситуации, на которые мы не можем каким-либо образом повлиять, такие как: стихийные бедствия, недоступность/приостановление работы коммуникаций, пожары, вирусы, хакеры, неправильное функционирование программного обеспечения, предоставленного другим источником (бесплатные скрипты, программное обеспечение для электронной торговли или для обработки онлайн платежей), наводнения, землетрясения, эмбарго, действия органов власти.

– объявленные работы по обслуживанию или в критичных ситуациях, апгрейд серверов.

– система доменных имен (DNS), проблемы, которые не могут быть контролированы  S.C. AMPLICA

– проблемы доступа клиента с FTP, POP, IMAP или SMTP.

2.8. Установка дополнительных услуг.

В случае если скрипт, который вы желаете использовать, требует активации другого программного обеспечения на сервере, S.C. AMPLICA не обязано установить данное программное обеспечение, кроме случаев, когда посчитает, что его активация не будет отрицательно влиять на стабильность или безопасность сервера. Это также включает изменение определенных параметров программ, используемых на серверах. Клиент может постоянно проверять предоставленные ресурсы на панели управления.

2.9. Условия оплаты и выставления счетов

Клиент согласен оплатить стоимость наших услуг наперед по отношению к периоду времени их предоставления. Все уведомления об истечении срока услуг будут отправляться по электронной почте.

2.10. Приостановление действия аккаунта за неуплату

Действие аккаунтов пользователей, не оплативших расценки за предоставление услуг в течение 7 дней с даты истечения срока действия аккаунта, будет приостановлено до подтверждения осуществления оплаты. Аккаунты пользователей, не оплативших расценки за предоставление услуг в течение 15 дней  с даты истечения срока действия аккаунта будут удалены с сервера, без возможности восстановления информации.

2.11. Изменения

Мы оставляем за собой право вносить дополнения или изменения  в Правила и условия, пакеты хостинга, изменить цены и информацию на сайте в любое время, при этом уведомление о таких изменениях делается посредством размещения информации об этом на сайте.

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ  

3.1. Для предоставления услуг веб-хостинга, Поставщик и Абонент должны заключить Абонентский договор. В соответствии с Абонентским договором, Поставщик активирует аккаунт веб-хостинга Абонента и обеспечит доступ к услугам только после оплаты абонемента не менее чем на один год или в соответствии с другой договоренностью сторон.

3.2. Для получения доступа к услугам, Абонент должен своевременно осуществлять оплату в соответствии с заключенным Договором. Размер оплаты устанавливается Поставщиком в соответствии с тарифным планом, а также с условиями выбранного Абонентом Пакета.

3.3. Оплата осуществляется наперед, в начале каждого периода предоставления услуг веб-хостинга.

3.4. Поставщик оставляет за собой право изменить расценки на некоторые услуги и обязуется уведомить Абонента по электронной почте не позднее, чем за 15 дней до изменения.

3.5. В случае расторжения Абонентского договора по инициативе Поставщика, долг Абонента перед Поставщиком будет взыскан согласно процедуре предусмотренной действующим законодательством.

3.6. В случае расторжения Абонентского договора по обоюдному соглашению между Поставщиком и Абонентом, Абонент оплатит свои долги перед Поставщиком (при их наличии).

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА   

4.1. Поставщик пользуется следующими правами:

a) требовать от Абонента предоставления необходимых для составления договора документов и информации, на усмотрение Поставщика;

b) самостоятельно устанавливать и изменять расценки на предоставленные услуги, разрабатывать и утверждать специальные инструкции для каждого вида основной услуги и дополнительных услуг;

c) полностью или частично приостановить предоставление услуг Абоненту в случаях, предусмотренных настоящими Условиями предоставления услуг.

d) расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями предоставления услуг.

e) удалить аккаунт веб-хостинга в случае неуплаты услуг абонентом в течение 15 дней.

4.2. Поставщик обязан:

a) обеспечивать предоставление услуг в соответствии с Лицензией и настоящими Условиями предоставления услуг;

b) обеспечивать доступ Абонентов к услугам в кратчайший срок с момента заключения Договора и осуществления указанной в Договоре оплаты, но не позднее, чем в течение  7 рабочих дней;

c) обеспечивать соответствующее обслуживание Абонента;

d) представлять Абоненту запрошенную информацию о соответствующих услугах;

e) уведомлять Абонентом в случае изменения Условий и процедуры предоставления услуг.

f) обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе заключения договора и предоставления услуг.

4.3. Поставщик не несет ответственности:

a) за неисполнение или неадекватное исполнение своих обязанностей, если это является результатом наступления форс-мажорного обстоятельства или события.

b) за опубликованный на сайт клиента контент (информацию).

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА   

5.1. Абонент вправе:

a) пользоваться услугами веб-хостинга в соответствии с Условиями предоставления услуг;

b) получить от Поставщика информацию, относящуюся к услугам;

c) бесплатно получать информацию об изменении Условий и процедуры предоставления услуг, в том числе об изменении расценок на услуги;

d) изменять Пакет и/или дополнительные услуги согласно положениям настоящих Условий;

e) расторгнуть Абонентский договор посредством подачи письменного заявления после оплаты задолженностей.

5.2. Абонент обязан:

а) представлять Поставщику документы и информацию, необходимые для составления Договора, на усмотрение Поставщика;

b) пользоваться услугами в соответствии с Договором, настоящими Условиями предоставления услуг и действующим законодательством;

c) соблюдать все условия, предусмотренные Условиями предоставления услуг;

d) уведомить Поставщика об отказе от использования услуг, предоставляемых Поставщиком дополнительно, в противном случае считается, что услуга принята Абонентом;

e) исполнять другие обязанности  соответствии с применяемыми положениями действующего законодательства и установленными Поставщиком процедурами.

f) не разглашать информацию, посягающую на честь и престиж Поставщика и других пользователей сети.

g) хранить копию содержания сайта.

h) обновлять содержание сайта в случае если поставщик обновит программы, работающие на сервере веб-хостинга.

VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Любой спор, который может возникнуть между Поставщиком и абонентом, должен быть разрешен посредством переговоров;

6.2.  В случае расторжения Договора предоставления услуг по инициативе БЕНЕФИЦИАРИЯ, без наличия причин, связанных с неисполнением договорных обязательств ПОСТАВЩИКОМ, в течение 30 дней с даты его заключения деньги возвращаются в полном объеме.

6.3. Если спор не может быть разрешен посредством переговоров в течение 30 дней или в течение другого разумного срока, данный спор будет передан на рассмотрение в компетентную судебную инстанцию по месту нахождения Поставщика в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.[:]